มิถุนายน 21, 2024

นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า

  1. หากสินค้า มีการเสียหายเนื่องจากการจัดส่ง ร้าน Lucky Worm ยินดีคืนเงินสินค้าให้เมื่อลูกค้า ได้รับสินค้า ถึงมือแล้ว รบกวน ช่วยเปิดกล่อง เพื่อตรวจสอบความเรียบร้อย ของสินค้าในทันที
  2. สำหรับ สินค้า ประเภทปุ๋ย หาก สินค้าเสียหาย หลังจากเปิดถุงร้าน Lucky Worm ยินดีคืนเงินค่าสินค้า ให้ หรือ ส่งสินค้าไปเปลี่ยน ฟรี ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากที่ลูกค้าได้รับสินค้า

  3. Lucky Worm เคารพและตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของสิทธิ์ของผู้บริโภคและพร้อมจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความถูกต้อง เท่าเทียม โปร่งใส ชัดเจน ในสินค้าทุกชิ้นและทุกขั้นตอนของการบริการ ในกรณีหากเกิดมีข้อพิพาท/ขัดแย้ง lucky worm จะพยายามอย่างที่สุดในขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบที่ทำได้ เพื่อแก้ไข/ชดเชย เพื่อระงับยับยั้งข้อพิพาทเหล่านั้น แต่ถึงที่สุดแล้ว Lucky Worm ขอ
    สงวนสิทธิ์โดยสมบูรณ์ที่จะยกเลิกรายการสั่งซื้อและคืนค่าสินค้าและบริการทั้งหมดแก่ลูกค้า เพื่อระงับข้อพิพาท/ข้อขัดแย้งต่างๆ ทั้งสิ้น
  4. Lucky Worm สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน/ปรับปรุง/แก้ไข เงื่อนไขนโยบายคืนสินค้านี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
error: Content is protected !!