พฤษภาคม 24, 2024

Blog

ความสำคัญของ ทรัพยากรดิน ต่อโลกของเรา

คลังบทความ
ฝากกดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ

ทรัพยากรดิน คือ 1 ในทรัพยากรทางธรรมชาติที่มีค่าที่สุด ดินช่วยให้มนุษย์ สามารถผลิตอาหาร จากการทำเกษตร เป็นแหล่งพลังงาน และช่วยไม่ให้สภาพอากาศบนโลกเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง ทั้งยัง เป็นถิ่นที่อยู่ของสัตว์หลายชนิด ในระบบนิเวศวิทยา

ดินมีความสำคัญ และประโยชน์มากมาย ต่อทุกๆชีวิตบนโลกใบนี้ แต่ ดินทั่วโลกกำลังถูกทำลาย โดย ฝีมือของมนุษย์เองผ่านทาง กิจกรรมต่างๆที่มีขึ้นเพื่อความก้าวหน้าของอารยธรรมมนุษย์

จะว่าไปดินก็เปรียบเสมือน ผิวหนังของโลก ใบนี้
พืช ต้องการดิน สัตว์ ก็อาศัย อยู่บนดิน มนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ หากปราศจาก ทรัพยากรดิน

ความสำคัญด้านอาหาร

ดิน ในแต่ละพื้นที่ของโลก มีความแตกต่างกัน ทั้งในเรื่องของ โครงสร้าง , ส่วนประกอบของดินนั้น , ความอุดมสมบูรณ์
ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ ซึ่งเหมาะกับการปลูกพืช หรือ ทำเกษตรกรรม จะช่วยให้มนุษย์ สามารถมีอาหารเพียงพอจะเลี้ยงประชากร หลายพันล้านคนบนโลก ซึ่งความต้องการอาหาร เพิ่มขึ้นทุกปี มีการประมาณการว่า จาก ปี 2005-2050 โลกจะมีความต้องการอาหารเพิ่มขึ้น ถึง 110% ดังนั้น ดินที่ดี จึงเป็นปัจจัย ที่ส่งผลโดยตรง ต่อความอดอยาก หรือความอุดมสมบูรณ์ ทางด้านอาหาร ของมนุษย์

ความสำคัญด้าน การก่อสร้าง อาคาร บ้านเรือน

ดิน ยังเป็นส่วนประกอบหลัก ที่ใช้ในการสร้าง อาคารบ้านเรือน ในหลายๆพื้นที่ของโลก เนื่องจากมีราคาถูก

ความสำคัญต่อ การเปลี่ยนแปลงด้านอากาศ

ดิน เป็นสิ่งสำคัญ ที่จะทำการเก็บกัก คาร์บอน เอาไว้ ดินบนโลกนี้ เก็บกัก คาร์บอน ไว้ถึง 15 ล้าน กิกะตัน ซึ่งมากกว่า ที่พืชทั้งโลก กักคาร์บอนไว้ ถึง 3 เท่า

ความสำคัญต่อ ทรัพยากรน้ำ

นอกจากดินจะเก็บกัก คาร์บอนจำนวนมหาศาลเอาไว้แล้ว ดินยังกักเก็บน้ำ มหาศาลบนโลกนี้ไว้อีกด้วย ซึ่ง ดินจะทำหน้าที่เหมือนเกราะป้องกัน ไม่ให้เกิดอุทกภัยรุนแรง ดินยังทำหน้าที่ เสมือน ตัวกรองน้ำ เมื่อ น้ำไหล่ผ่านดิน ส่วนต่างๆในดิน จะทำหน้าที่ดูดซับ
กรอง ของเสียหรือสิ่งมีพิษ ก่อนที่น้ำจะไหลลงสู่ชั้นบาดาล

ความสำคัญทาง นิเวศวิทยา

ภายในดิน นั้น มี ระบบนิเวศวิทยา ซึ่งมีความซับซ้อนและหลากหลาย เนื่องดิน เป็นถิ่นที่อยุ่ ของสิ่งมีชีวิต และพืช หลากหลายชนิด

ผลกระทบด้านลบ ต่อทรัพยากรดิน โดยมนุษย์

1 การพังทลายของดิน จากการ ทำเกษตรกรรม , ตัดไม้ทำลายป่า , การขยายตัวเมือง ในช่วง 150 ปีที่ผ่านมา กว่า 50% ของหน้าดินบนโลกนี้ หาย ไปจากกิจกรรมเหล่านี้ การพังทลายของดิน มีผลอย่างมาก ต่อ ผลผลิตทางการเกษตรโดยรวม และ มลภาวะในน้ำ

2 ดินแห้งแข็งเสื่อมสภาพ เกิดจาก การขยายตัวของตัวเมือง หรือถิ่นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ ซึ่งทำให้ ดินไม่สามารถใช้เป็นที่เพาะปลูกได้อีก มีการประมาณการว่า ทุกๆวัน ดินบนโลกจะเสื่อมสภาพด้วยสาเหตุนี้ วันละ 250-300 กิโลเมตร ในแต่ละวัน

3 ดินปนเปื้อนสารเคมี จากการใช้ ยาฆ่าแมลง และสารเคมี อื่นๆ ในการทำเกษตรกรรม สารเคมีเหล่านี้มีผลกระทบอย่างมาก ต่อ โครงสร้างดิน และ จุลินทรีย์ที่ดีในดิน ทั้งยังอาจจะปนเปื้อนลงไปในแหล่งน้ำอีกด้วย

4 ดินเป็นกรด โดยทั่วไป ดินเป็นกรด จะเกิดขึ้นช้าๆ โดยธรรมชาติ แต่พฤติกรรม ของมนุษย์ จะสามารถ เร่งกระบวนการนี้ ให้ไวขึ้นอย่างมาก ด้วยกิจกรรมบางอย่างเช่น การใช้ปุ๋ยบางประเภทอย่างผิดวิธี หรือ การ เพิ่มสารอินทรีย์บางอย่างขึ้นอย่างรวดเร็ว

มนุษย์จะช่วยกัน รักษา ทรัพยากรดิน ได้อย่างไร?

1 ช่วยกันรักษาป่า
2 ปลูกพืชแบบไม่ไถพรวน
3 ปลูกพืชหมุนเวียน
4 ใช้สารเคมี ในการ ปลูกพืช ในระดับที่เหมาะสม


อยากหยุดใช้สารเคมี ในการปลูกพืชผล? มูลไส้เดือน ช่วยคุณได้
แอดไลน์ เลยจ้า!

เพิ่มเพื่อน

ใส่ความเห็น

error: Content is protected !!